Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut

July 01 2017

bluecosmonaut
"(...) nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie. To nie może mieć znaczenia."
— Hłasko

June 28 2017

2200 dec8 500
Reposted fromunco unco
bluecosmonaut
bluecosmonaut
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 19 2017

1495 cd69 500

tastefullyoffensive:

A strong, independent dog who don’t need no man. (via seattlecitymisfit)

bluecosmonaut
8048 fa91 500
Reposted fromhenri henri viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
2125 81f3 500

June 17 2017

bluecosmonaut
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaLejen Lejen
bluecosmonaut
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
bluecosmonaut
1316 39ba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaredneck redneck
bluecosmonaut
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaredneck redneck

June 14 2017

bluecosmonaut
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut

June 11 2017

bluecosmonaut
5870 7b48
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
6731 56c7
Reposted fromlandscape landscape viaautunno autunno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl