Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

1318 795d
7630 29d6 500
bluecosmonaut
bluecosmonaut
Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mogłeś
— Stanisław Lem
2895 0a51 500
Reposted fromkimik kimik viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut
3828 613c 500

falseknees:

Flowers are unfair

Reposted fromsimonsayer simonsayer viaLejen Lejen

July 07 2017

7781 75c1 500
6378 6ecb
Reposted fromunco unco viaszarakoszula szarakoszula
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viaSoulwood Soulwood
bluecosmonaut
bluecosmonaut

July 04 2017

bluecosmonaut
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viaszarakoszula szarakoszula

July 03 2017

5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaszarakoszula szarakoszula
bluecosmonaut

July 01 2017

bluecosmonaut
"(...) nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie. To nie może mieć znaczenia."
— Hłasko

June 28 2017

2200 dec8 500
Reposted fromunco unco
bluecosmonaut
bluecosmonaut
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl